Profilaktyka zdrowia diafit

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia, które musi wykonać wszystek produkt oddany do książce w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek utwór będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną istnieć założone tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) ogranicza się z innymi procedurami: 1. badanie standardu WE - ma na punkcie potwierdzenie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego produktu w celu ustalenia zgody z informacją, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgoda z człowiekiem - procedura do spełnienia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planu dania jego współpracy z człowiekiem określonym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w planie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.