Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej z 2002

stół handlowy

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do zysku w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych przeznaczonych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, które musi robić materiał w relacji od centra w jakim będzie on używany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne czerpiące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kojarzona jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie zwolniony z rynku. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.